Aanmelden

Voor de NVEBP is het van belang dat de vereniging sterk en levenskrachtig is, met een breed draagvlak. Dat komt in belangrijke mate tot uitdrukking in het ledenaantal en de inzet van de leden voor de verenigingsbelangen. Naast nieuwe leden, zijn ook gezinsleden, jeugdleden en donateurs van harte welkom, omdat mede door deze extra financiƫle steun de belangen van ons ras nog beter behartigd kunnen worden.

Lidmaatschapsmogelijkheden

Het lidmaatschap van de NVEBP is aan de volgende regels gebonden:

  • Iedereen kan lid worden.
  • Gewoon lid kunt u worden als u 18 jaar of ouder bent. U hebt stemrecht op de ALV en ontvangt de nieuwsbrief
  • Gezinslid kunt u worden als u op hetzelfde adres woont als een gewoon lid. U hebt stemrecht op de ALV, maar ontvangt geenĀ nieuwsbrief.
  • Jeugdlid kun je worden als je minderjarig bent en je ouder(s)/voogd schriftelijk toestemming geven dat je lid mag worden. Je hebt geen stemrecht op de ALV, maar ontvangt wel de nieuwsbrief
  • Donateurs zijn personen, die de vereniging willen steunen maar hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering en ontvangen geen nieuwsbrief.

Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie voldaan is.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

  • Schriftelijke opzegging door het lid, voor het einde van het kalenderjaar
  • Door opzegging namens de vereniging (wanneer niet meer aan de vereisten wordt voldaan of wanneer de vereniging op onredelijke wijze is benadeeld)
  • Door overlijden

Lid worden

Het aanvragen van een lidmaatschap kan online via de link Inschrijfformulier.

Login

Lost your password?